Spelregels & Etiquette

Spelregels

De aftrap
Doe uw aftrap tussen en niet voor de 'teemerken'. U mag uw aftrap spelen tot twee beenlengten achter de voorkant van de teemerken. Als u uw aftrap buiten dit gebied speelt moet u de bal opnieuw spelen met een straftrap. 

De bal spelen
Als u denkt dat een bal van u is, maar u kunt het merkteken niet zien, mag u met toestemming van uw marker of tegenstander de bal merken en opnemen om hem te identificeren. Speel de bal zoals hij ligt. U moet uw ligging of uw speellijn niet verbeteren door iets wat vast zit of groeit te verplaatsen, te verbuigen of te breken om een trap te maken.

Bunker of waterhindernissen
Als uw bal in een bunker ligt of in een waterhindernis moet u de grond in beide soorten hindernissen niet aanraken, of water in een waterhindernis aanraken, voor uw schot trap en u moet geen losse natuurlijke voorwerpen verplaatsen. U moet de bal schieten met uw voet. Als u een verkeerde bal trapt krijgt u twee straftrappen en u moet daarna de fout herstellen en de juiste bal trappen.

Op de green
Op de green mag u uw bal merken, opnemen; plaats hem altijd precies op dezelfde plek terug. Wanneer u trapt op de green moet u er voor zorgen dat de vlaggenstok weggenomen of bewaakt wordt. De vlaggenstok mag ook weggenomen of bewaakt worden als de bal buiten de green ligt als de speler dat wil.

Stilliggende bal bewogen
Wanneer uw bal in het spel is moet u in de regel een straftrap bijtellen en uw bal terugplaatsen als u uw bal per ongeluk doet bewegen, opneemt wanneer dat niet mag of hem beweegt nadat u geadresseerd heeft. 

Bal in beweging van richting veranderd of gestopt
Als een bal die u zelf hebt gespeeld van richting wordt veranderd of gestopt, door u, door uw partner, caddie of uitrusting, moet u een straftrap bijtellen en de bal spelen zoals hij ligt. Als een bal die u zelf hebt gespeeld van richting wordt veranderd of gestopt door een andere stilliggende bal volgt geen straf en moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt. 

Opnemen, droppen en plaatsen
Wanneer de bal wordt opgenomen om hem te droppen of op een andere plek te plaatsen wordt het aangeraden om de ligplaats te merken. Sta bij het droppen rechtop, houdt de bal met gestrekte arm op schouderhoogte en laat hem vallen. 

Bal helpt of hindert spel
U mag uw bal opnemen of een andere bal laten opnemen als u denkt dat de bal een andere speler kan helpen. U mag niet afspreken een bal te laten liggen om een andere speler te helpen. U mag iedere bal laten opnemen die uw spel zou kunnen hinderen.

Losse natuurlijke voorwerpen
U mag een los natuurlijk voorwerp bewegen (d.w.z. losse natuurlijke objecten als kiezels, losliggende bladeren, takjes) tenzij het losse natuurlijke voorwerp en uw bal in een hindernis liggen. Als uw bal verrolt doordat u een los natuurlijk voorwerp weghaalt moet de bal worden teruggeplaatst en krijgt u een straftrap.

Losse obstakels
Losse natuurlijke voorwerpen (d.w.z. losse kunstmatige objecten als harken, blikjes, etc.) mogen overal zonder straf worden weggenomen. Als de bal daardoor beweegt moet hij zonder straf worden teruggeplaatst. Als de bal op een obstakel ligt, mag de bal worden opgenomen, het obstakel weggenomen en mag de bal worden gedropt op de plek recht onder de plaats waar de bal op het obstakel lag.

Vaste obstakels en abnormale terreinomstandigheden
Een vast obstakel is een vast kunstmatig object zoals een gebouw of een kunstmatig verharde weg. Een abnormale terreinomstandigheid is tijdelijk water, grond in bewerking of een gat, hoop of spoor gemaakt door een gravend dier, een reptiel of een vogel. Vaste obstakels en abnormale terreinomstandigheden mogen zonder straf worden ontweken wanneer zij de ligging van de bal of uw trap belemmeren, behalve wanneer de bal in een waterhindernis ligt. U mag de bal opnemen en droppen binnen zeven voetlengtes van het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering, maar niet dichter bij de hole dan het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering. Als het obstakel op uw speellijn is, maar niet uw trap belemmert, mag u de belemmering niet ontwijken. Voor een bal die in de bunker ligt bestaat de extra mogelijkheid de belemmering te ontwijken met een straftrap achter de bunker.

Waterhindernissen
Als uw bal in een waterhindernis ligt (witte of rode palen) mag u met een straftrap een bal spelen van waar u de bal in het water trapte

Onspeelbare bal
Als uw bal in een waterhindernis ligt geldt de Regel voor onspeelbare bal niet en moet u de Regel waterhindernissen toepassen om hem te ontwijken. Verder mag u overal op de baan als u denkt dat u bal onspeelbaar is met een straftrap een bal spelen van de plek waar u het laatst gespeeld heeft. 

Etiquette

Gedrag op de baan
Dit deel geeft richtlijnen voor de manier waarop het footgolf gespeeld behoort te worden zodat iedere speler ten volle van het spelen kan genieten. Het voornaamste uitgangspunt is dat altijd rekening wordt gehouden met andere spelers op de baan. De geest van het spel “The Spirit of the Game”. Footgolf wordt bijna altijd zonder scheidsrechter gespeeld. Het spel is gebaseerd op de integriteit van de speler die rekening houdt met andere spelers en volgens de Regels speelt. Iedere speler, hoe gedreven ook, behoort zich onder alle omstandigheden beheerst, hoffelijk en sportief te gedragen. 

Veiligheid
Spelers moeten opletten dat bij hun trap niemand in de buurt of in de lijn kan worden geraakt door de bal, grint, takken en dergelijke. Spelers mogen pas trappen als de spelers vóór hen buiten bereik zijn. Spelers behoren altijd het baanpersoneel dat binnen bereikbare afstand werkt, te waarschuwen als zij bij de komende trap gevaar zouden kunnen lopen. De traditionele roep in deze situaties is: “Fore”.

Rekening houden met andere spelers
Niet storen of afleiden. Spelers behoren altijd rekening te houden met andere spelers op de baan en hen bij hun spel niet te storen door te bewegen, te praten of onnodige geluiden te maken. Spelers horen niet vlak bij of recht achter de bal te staan, of recht achter de hole, wanneer een speler wil gaan trappen of schieten.

Score noteren
Een speler die als marker optreedt behoort op weg naar de volgende hole de score met de betreffende speler zonodig te verifiëren en te noteren.

Speeltempo
Spelers behoren in een vlot tempo te spelen. De Commissie mag richtlijnen voor het speeltempo vastleggen waaraan alle spelers zich moeten houden. Het is de verantwoordelijkheid van een groep om aansluiting te houden met de groep voor hen. Indien zij een volledige hole afstand verliezen en de groep achter hen ophouden behoren zij die groep door te laten, ongeacht het aantal spelers in die groep. 

Klaar staan om te spelen
Spelers behoren klaar te staan om te spelen zodra het hun beurt is om te spelen. Bij het spel op en rond de green behoren zij hun tassen en karren zo neer te zetten dat zij snel van de green naar de volgende aftrap kunnen gaan. Wanneer een hole is uitgespeeld behoren de spelers de green onmiddellijk te verlaten.

Bal verloren
Indien een speler meent dat zijn bal misschien verloren is buiten een waterhindernis of misschien buiten de baan ligt, behoort hij, om tijd te sparen, een provisionele bal te spelen. Spelers die naar een bal zoeken behoren, zodra het duidelijk wordt dat de bal niet gemakkelijk te vinden is, de spelers in de groep achter hen een teken te geven dat zij doorgelaten worden. 

Voorrang op de baan
Voorrang op de baan wordt bepaald door het speeltempo van een groep, tenzij de commissie anders heeft bepaald. 

Zorg voor de baan: bunker
Voordat een speler een bunker verlaat, behoort hij alle door hem en door anderen gemaakte gaten en voetstappen in de buurt zorgvuldig op te vullen en vlak te maken. Als er een hark in de buurt van de bunker ligt behoort deze hiervoor gebruikt te worden. Plaggen terugleggen en beschadiging door ballen en schoenen herstellen. Spelers behoren elk gat van een uitgeschoten plag en elke door een bal veroorzaakte beschadiging van de green zorgvuldig te herstellen. 

Zorg voor de baan: onnodige schade voorkomen
Spelers behoren schade aan de baan te voorkomen door geen plaggen uit te schieten met een proeftrap. Spelers behoren eveneens ervoor te zorgen dat de green niet wordt beschadigd als zij de vlaggenstok neerleggen. Om schade aan de hole te vermijden, behoren de spelers en hun caddies niet te dicht bij de hole te gaan staan en voorzichtig te werk te gaan als zij de vlaggenstok hanteren of de bal uit de hole halen. De vlaggenstok moet zorgvuldig in de hole worden teruggezet voordat de spelers de green verlaten.

Strafmaatregelen
Indien de spelers de richtlijnen opvolgen maakt dat het footgolf voor iedereen veel plezieriger. De Commissie wordt aanbevolen gepaste disciplinaire maatregelen te treffen tegen een speler die deze richtlijnen stelselmatig naast zich neerlegt en daardoor anderen benadeelt. Dergelijke maatregelen kunnen bijvoorbeeld inhouden; ontzegging van toegang tot de baan voor een bepaalde periode. Dit wordt gerechtvaardigd geacht in het belang van de meerderheid van de spelers die wel volgens deze richtlijnen willen spelen.